Erven

Afwikkeling van een erfenis

Is er iemand overleden in uw familie- of vriendenkring? Dan breekt er vaak een verdrietige tijd aan. En ook een periode waarin u veel moet regelen. Nadat de uitvaart is geregeld, moet de afwikkeling van de nalatenschap plaats vinden. De notaris kan u daarin met raad en daad terzijde staan.

Allereerst zal de notaris nagaan via het Centraal Testamentenregister of de overledene misschien een testament heeft laten opstellen. Heeft de overledene geen testament opgesteld, dan bepaalt de wet welke familieleden erfgenamen zijn. De notaris is in staat om vast te stellen welke personen aanspraak kunnen maken op de erfenis. Daarnaast is het belangrijk dat de notaris nagaat of er voor de afwikkeling een executeur is aangewezen en welke bevoegdheden aan die executeur zijn toegekend. De notaris kan de executeur helpen bij het opstellen van de noodzakelijke akte van boedelbeschrijving en de eindrekening. De notaris kan de executeur en/of de erfgenamen adviseren wat zij wel en wat zij niet mogen doen.

Heeft u een erfenis gekregen waarbij de schulden waarschijnlijk hoger zijn dan de bezittingen? Raadpleeg dan eerst de notaris. U heeft namelijk drie keuzes: de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als er schulden in het spel zijn, loopt u met zuiver aanvaarden een risico. Wij lichten u graag voor over de mogelijkheden en denken met u mee over een verstandige keuze.

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, erft u alle goederen en ook eventuele schulden. Daarnaast moet de nalatenschap door of namens u worden afgewikkeld. U kunt de erfenis officieel ‘zuiver aanvaarden’, maar doet dit ook door u te gedragen als een erfgenaam. Indien er meer schulden zijn dan bezittingen en u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, dan bent u ook voor de schulden aansprakelijk in uw privévermogen.

Beneficiair aanvaarden houdt in dat u de erfenis aanvaardt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Alle baten en lasten worden in kaart gebracht en schulden worden betaald uit de nalatenschap. Wat netto overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen. Indien de schulden de bezittingen overtreffen, ontvangen de schuldeisers slechts een gedeelte van het bedrag dat zij tegoed hadden van de overledene. In een dergelijk geval lijkt de afwikkeling van de nalatenschap op de afwikkeling van een faillissement; ook dan krijgen schuldeisers vaak slechts een gedeelte van hun vordering uitbetaald.

Wanneer de schulden hoger zijn dan de bezittingen, kunt u de erfenis verwerpen. Dit kan ook als u niets met de nalatenschap te maken wilt hebben. Het beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis kunt u regelen bij ons notariskantoor. Wij dienen daartoe de noodzakelijke stukken in bij de rechtbank.

Verklaring van erfrecht

Op uw verzoek kunnen wij een verklaring van erfrecht opstellen. In de verklaring van erfrecht staat informatie over de overledene, de erfgenamen en wie over de nalatenschap mag beschikken. Deze verklaring is vaak nodig om bankrekeningen te deblokkeren, en partnerschapspensioen of een uitkering uit een levensverzekering te ontvangen. Bij deze verklaring kunt u ook één van de erfgenamen volmacht geven om namens de andere erfgenamen te handelen. Deze verklaring is vaak nodig om bankrekeningen te deblokkeren. Ook kan een verzekeringsmaatschappij in bepaalde gevallen vragen om een verklaring van erfrecht. Bij deze verklaring kunt u ook iemand (één of meer erfgenamen of een ander) volmacht geven om namens de (andere) erfgenamen te handelen.

Erfbelasting

Als u een erfenis ontvangt, kunt u erfbelasting verschuldigd zijn. Of u erfbelasting moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en uw relatie tot de overledene. Er zijn verschillende tarieven en vrijstellingen. Bij de belastingdienst moet binnen 8 maanden na overlijden door de executeur of door de erfgenamen een aangifte erfbelasting worden ingediend. Notariskantoor Herweijer kan voor u deze aangifte verzorgen of kan de door uzelf verzorgde aangifte controleren. Het doen van die aangifte kan soms zo ingewikkeld zijn dat het verstandig is om dat aan het notariskantoor over te laten. Wij ontzorgen u graag op dat punt. Ook kan ons kantoor u meer vertellen over uitstel van betaling bij een langdurige afwikkeling van de nalatenschap.

Verdeling

Uiteindelijk moet de erfenis tussen de erfgenamen verdeeld worden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de betrokken personen het niet eens zijn over de verdeling. De notaris is vanwege zijn onpartijdigheid bij uitstek de persoon die met alle erfgenamen overeenstemming probeert te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door aanvullende voorstellen te doen. Blijven de meningsverschillen toch bestaan, dan kan de notaris de geschilpunten op papier vast leggen. Dat helpt in een eventuele rechtszaak. Maar voordat de geschillen aan de rechter worden voorgelegd zal de notaris op andere manieren nog proberen om de geschillen op te (doen) lossen. Bijvoorbeeld door mediation of een bindend advies.

Download hier de brochure

Een erfenis wat nu

Download hier de checklist

Checklist wat moet ik regelen na een overlijden

Wat doet de executeur?

De executeur heeft een nobel doel: het goed afhandelen van jouw testament. Maar waarom zou je een executeur benoemen? Dat leggen we je in onderstaande video uit.

Denk na over je digitale erfenis

Wat moet er gebeuren met je Facebook, mailaccounts en cryptomunten als je er niet meer bent? Moet jouw profiel verdwijnen of heb je liever een gedenkpagina? Bekijk onderstaand filmpje maar eens.